Referat – Styremøter

 

Styremøte i Medkila Idrettslag:
Dato: 21.10.19
Sted: Medkilahuset
Tilstede fra styret: Ole Martin, Sicilie, Katrine, Cato, Vegard, Elin og Torbjørn
Andre: Jorunn
Faste saker til behandling:

A. Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte. Ok
B. Status økonomi. Ingen store endringer. Vurderingen om daglig leder må tas opp på nytt. Klubben har økonomi til ha stillingen besatt. Ønskelig at vedkommende skal jobbe mot markedsarbeid og i mindre grad driftsmessig arbeid.
C. Nytt fra klubben.
• Herrelaget. Nikitcha har fått en toårs kontrakt i klubben, og han skal også bidra på andre team i klubben.
• Klubben har fått et godt system rundt SU. Eksempel på dette er SU ungdomsavdeling: Spørsmål ang. hospitering i klubben- avgjørelser tas overordnet. Dette fungerer.
• Damelaget: Seier mot Kaupanger. To viktige kamper gjenstår. Fortsatt muligheter for å ta en 2. plass. Totalt sett en god sesong.
D. Nytt fra damelaget – Girlpower.
• Ny søyle: Girlpower Club.
• Momentum: Konferansetema: Kvinner og makt. Pr i dag: vel 100 påmeldte. Målsetning er 250 påmeldte. Dersom dette fungerer blir Momentum et fast arrangement hver høst.
• Hålogaland Kraft AS er kampsponsor (kr 5000,-) til søndagens kamp og bidrar med TIL-billetter og noe gadgets.
E. Kvalitetsklubb
• Katrine kaller inn til KK-møte førstkommende torsdag der hjemmesiden er på agendaen.
• Arbeidsmøte for sammenfatning av handbok i desember – dette blir et skrivemøte der vi i styret må bidra.
Saker til behandling:

Sak 1. Medlemsmøte 31.okt
Saken ble drøftet.
Følgende vedtak ble fattet:
Vi avvikler medlemsmøte torsdag 31.okt kl 19.00.
Det avvikles trenerforum samme dag kl 18.00 – 19.
Pizza til alle 19 – 19.30
Saker som det orienteres om på medlemsmøtet:
• Sicilie ønsker velkommen
• Sportsplan -implementeringsarbeidet i klubben- Kato
• Girlpower-prosjektet: Margun
• Kvalitetsklubb-arbeidet: Ole Martin
• Påmelding til Lederkurs 1 – Invitasjon bør sendes ut via medlemsnett og påmeldingsfristen utvidestil etter medlemsmøtet.
Invitasjon er sendt ut tirsdag 21.10.19

Sak 2. 75 års Jubileumsmiddag lørdag 9.november
Saken ble drøftet.
Det er innhentet tilbud fra vår samarbeidspartner Scandic Grand og Osen.
Følgende vedtak ble fattet:
Jubileumsmiddag/-fest lørdag 9.11.19 Kl 20.00-
Invitasjon via medlemsnett og til æresmedlemmer. Katrine sender ut invitasjon innen onsdag 22.
Tapas fra Osen bestilles.
Lokasjon avklares og legges lokalt i Medkila

Sak 3. Frokostmøte med sponsorene tirsdag 15.oktober.

Ole Martin orienterte.
18 påmeldte til frokostmøtet. 12 stk møtte. Ole-M, Kato, Sicilie, Tom fra styret samt Margunn, Ronald og Ulf fra klubben ellers.
Agenda:
• Frokost frem til 08.30
• Girlpower
• Arbeid med å bli kvalitetsklubb
• Informasjon fra sponsorene
Følgende vedtak ble fattet:
Orienteringen tas til orientering.

Sak 4 Avslutning for lagene
Jorunn deltok og orienterte.
Saken ble diskutert.
Følgende vedtak ble fattet:
• 9. november – invitasjon og info legges ut (16-17.30)
• Kan Odne være konfransier? Katrine spør han på KK-møtet.
• Regi på program – Jorunn har oversikt over forberedende oppgaver
• Medaljer må bestilles (ca 350-400 stk). Jorunn bestiller
• Utdeling av priser: Jorunn har oversikt over tidligere utdelte priser. Disse sendes til Sicilie
• Salg i kafe- kaker og brus – hvert lag bidrar. Kato sender ut oppgaveliste til alle lagledere
• Underholdningsinnslag? Tobias Wulf Larsen foreslått. – Katrine følger opp.
• Sicilie redigerer invitasjon og videresender til Ronald som sender ut via medlemsnett.

Sak 5 Klubbkatalog for alle klubbens lag
Ole Martin orienterte om henvendelse.
• Bilder av lag/ katalog kan kjøpes av medlemmer.
Saken ble diskutert.
Følgende vedtak ble fattet:
Med bakgrunn i det økonomiske aspektet og forventninger til kjøp fra foresatte avslås tilbudet.

Sak 6: Førstehjelpskurs
Saken ble diskutert på bakgrunn av foreliggende tilbud.
• Mål at ressurspersoner rundt alle lag skal ha kompetanse på førstehjelp
• Rødekors/Norsk folkehjelp tar 6000 pr 12 deltaker.

Følgende vedtak ble fattet:
Styret følger opp saken.
Elin undersøker med HHK/Trine Bergland for å høre hvordan de organisert dette der.
Katrine undersøker med Redningsselskapet ang pristilbud

Sak 7: Spillerutvikling på tvers av klubber i byen – Intern forankring i Medkila må på plass
Saken ble tatt opp og diskutert på bakgrunn av intervju Kato har gitt til HT og med bakgrunn i HT oppslag. Kato orienterte
• Bør være uhildet initiert
• Forene kompetansen i byen for å få et fungerende herrelagstilbud

Sak 8 Etablere overordnet sportslig utvalg i klubben
Saken ble diskutert.
Overordnet sportsplan forankret i klubben
Følgende vedtak ble fattet:
Styret følger opp saken.

Referent, Katrine